Zarezerwuj


Book now!


Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com
  HOME  


  POKOJE  


  GDZIE JESTESMY  


  USLUGI  


  O NAS  


  FOTO  


Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com Guest House Flavia B&B - air conditioning, breakfast, fair prices, great services. Call 0768208022 - bookinrome@protonmail.com


Guest House Flavia B&B
O nas

Jestesmy rodzina polsko rumunska z 3 dzieci urodzonych we Wloszech.Lato spêdzamy w Konstancy. Kochamy morze i Konstanca jest miastem ktorego nie mozna sie wyrzec.. Kochamy podroze zwiedzilismy duzo pieknych miejsc i teraz chcemy sie podzieliæ z Pañstwem naszymi doœwiadczeniami.


Oferty

Zobacz jako pierwszy za pomoc¹ jednego klikniêcia click Super promocje. Wybierz okres twoich wakacji i zostan z nami odkryj ró¿ne oferty z ''kliknij''.

Dlaczego my?

  wspieramy i szanujemy przyrode oraz œrodowisko, a tak¿e zachêcamy naszych goœci do szanowania srodowiska
  z kazda rezerwacja przyczyniasz sie do posadzenia drzewka w Kostancy
  wspomozesz kilka rodzin ktore wspolpracuja z nami.
  dlatego, ¿e jesteœmy na pocz¹tku, a tak¿e dlatego, ¿e ''...mi casa !!!!    ...su casa!!!''

Guest House Flavia B&B


Guest House Flavia B&B
Doœwiadczenie

rodzinne wakacje

doskona³e warunki pobytu

szacunek i profesjonalnosc

prywatnosc

goœcinnoœæ
Podoba³o ci siê u nas?Napisz tutaj !!! Bêdziemy szczêœliwi !!!


Kontakt

Mo¿esz skontaktowaæ siê z nami bezpoœrednio lub zarezerwuj tutaj na miejscu. My tylko prosimy o wype³nienie formularza poni¿ej, bez zobowi¹zan. Postaramy siê odpowiedzieæ w ci¹gu 24 godzin, aby ustaliæ wszystkie szczegó³y.


Imie i nazwisko:  
Telefon:  
E-mail:  
Pokoj:       Persons:  
Dni zarezrwowane:     Data:  
Komentarz:


Napisz tylko pismo czerwone: 64829


Z Wasz¹ pomoc¹ bêdziemy ulepszaæ nasze us³ugi. Napisz swoj¹ opiniê lub poradê!! Dla nas to bardzo wazne!

przed dokonaniem rezerwacji: Zapraszamy! zapytaj wszystkie necesarie informacji do nastêpnego pobytu tutaj, odpowiemy w ci¹gu 24 h szybko
dokonaj rezerwacji: Dokonaj rezerwacji z nami i bardzo proste .I Twoje dane osobowe s¹ bezpieczne i wykazy ofertê automatycznie za pomoc¹ jednego klikniêcia
po dokonaniu rezerwacji: Otrzymuj potwierdzenia rezerwacji w formie pisemnej w ci¹gu kilku godzin
al momento dell arrivo: ti aspetteremo noi o un nostro rapresentante per farti sentire come a casa
podczas pobytu: liczyæ na nasze zaanga¿owanie, aby upewniæ siê, ¿e wszystko w occorente do przyjemnego wypoczynku tutaj
na pocz¹tku: Zobaczymy i asistiamo ze wszystkich mo¿liwoœci, aby sprawdziæ
po powrocie do domu: spodziewaæ komentarz o pobytu u nas.


  900664, Konstanca, Rumunia
  Ul. Mihai Eminescu, no. 53
  +40 (768) 20.80.22
  bookinrome@protonmail.com

Guest House Flavia B/B facebook!  |  Guest House Flavia B/B twitter!  |  Guest House Flavia B/B twitter!  |  Guest House Flavia B/B twitter!  |  Guest House Flavia B/B telegram messenger!  |  Guest House Flavia B/B whatsapp messenger!

REGULAMIN

 

NIESPODZIANKA!...B&B w centrum Konstancy z widokiem na morze!


Read in english | Citeste in romana | Leggi in italiano | Czytaj po polsku | Lesen in deutsch | Lire en francais | 29.05.2024, +
Copyright (c) 2015^2018 - Guest House Flavia B&B - All rights reserved.
 

HOME  |  POKOJE  |  GDZIE JESTESMY  |  USLUGI  |  O NAS  |  FOTO